Creec - China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd.

CNPJ: 26.067.214/0001-79
Cidade: Chengdu/Sichuan


Pietc - Pangang Group International Economic & Trading Co. LTDA

CNPJ: 20.307.320/0001-04
Cidade: Chengdu/Sichuan


Shangdong Guanfeng Ciencia e Tecnologia de Semente Co.,Lda

CNPJ: 12.035.188/0001-92
Cidade: Chengdu/Sichuan