Zhengzhou Sanhua Technology & Industry Co., Ltd.

CNPJ: 26.611.437/0001-55
Cidade: Zhengzhou/Honã