Zhongnan - Zhongnan Equipment Company Ltd.

CNPJ: 29.085.878/0001-59
Cidade: Yichang/Hubei


Hubei Xingfa Chemicals Grupo Co.,Ltd. - Hubei Xingfa Chemicals Grupo Co.,Ltd.

CNPJ: 11.370.933/0001-97
Cidade: Yichang/Hubei


Wuhan - Wuhan Argo Technology Co., Ltd

CNPJ: 33.937.146/0001-17
Cidade: Wuhan/Hubei


Cccc Second - Cccc Second Harbour Engineering Company Ltd.

CNPJ: 30.741.822/0001-94
Cidade: Wuhan/Hubei


Api Resource In - Api Resource International Corp.

CNPJ: 23.031.890/0001-02
Cidade: Wuhan/Hubei


Hbti - China Tobacco Hubei Industrial Co., Ltd.

CNPJ: 14.104.987/0001-07
Cidade: Wuhan/Hubei


China Railway 11 Bureau Group Corporation

CNPJ: 18.864.061/0001-62
Cidade: Wuhan/Hubei


Shiyan Yunlihong Industrial & Trade Co Ltd - Shiyan Yunlihong Industrial & Trade Co. Ltd

CNPJ: 16.480.954/0001-89
Cidade: Shiyan/Hubei


Hubei Henglong Automotive System Group Co Ltd

CNPJ: 20.918.308/0001-28
Cidade: Jingzhou/Hubei