Fujian - Fujian Electric Power Engineering Company

CNPJ: 25.282.929/0001-81
Cidade: Fucheu/Fujian


Ceepower - Ceepower Co., Ltd.

CNPJ: 24.945.162/0001-60
Cidade: Fucheu/Fujian


Fujian - Fujian No.1 Electric Power Construction Company

CNPJ: 25.282.928/0001-37
Cidade: Fucheu/Fujian


Fujian Newland - Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd.

CNPJ: 32.119.658/0001-03
Cidade: Fucheu/Fujian


Fujian Rui Zhi - Fujian Rui Zhi Fu Microelectronics Co., Ltd.

CNPJ: 32.119.659/0001-58
Cidade: Fucheu/Fujian


Fuzhou - Fuzhou Skystone Diamond Tool Co., Ltd

CNPJ: 21.865.125/0001-54
Cidade: Fucheu/Fujian


Xinlei Cristais - Fujian Xinlei Cristais LTDA

CNPJ: 32.199.270/0001-60
Cidade: Putian/Fujian


Mercearia - Mercearia de Huihong de Distrito de Hanjiang de Municipio de Putian

CNPJ: 30.584.915/0001-52
Cidade: Putian/Fujian


Xiamen Golden - Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd.

CNPJ: 35.290.830/0001-85
Cidade: Xiamen/Fujian